Kiểm tra kết nối đến MSSQL SERVER không cần cài đặt bất cứ công cụ nào

- Vấn đề đặt ra: Như chúng ta đã biết để kiểm tra xem user, password có kết nối được đến với SQL SERVER không. Thì các bạn thường mở công cụ SQL để test hoặc viết chương trình C# để kết nối đến SQL (Giả sử máy chúng ta không còn đủ dung lượng bộ nhớ để cài sql thì sao)

- Hướng giải quyết: Tạo Universal Data Link files (*.UDL)

+ B1: Tạo file

+B2: Sau đó đổi tên file là: TestDatabase.udl

- Chọn Yes để chấp nhận thay đổi phần mở rộng. Chạy file vừa tạo. 

- bây giờ có thể kết nối đến bất kỳ CSDL trên host online hoặc local.