Truy vấn CSDL với SQL mẫu tin > 10^10000(giả sử) và commandtimeout

- Bài toán đặt ra: Chúng ta đang sử dụng ngôn ngữ C#(Visual studio). Kết nối đến DATABSE SQL. Trên giao diện sẽ C# sẽ hiển thị DS khách hàng trong SQL( chú ý: table khách hàng có số dòng > 10^10000)
- Vấn đề xảy ra trong bài toán này.
+ Sẽ không load được dữ liệu vào form.
- Nguyên nhân:
+ Trên C#. Đối tượng lệnh sqlcommand sẽ có thời gian commandtimeout mặc định =30s.(.commandtimeout hiểu cơ bản có nghĩa là thời gian để thực thi kết quả trả về từ CSDL thông qua đối tượng lệnh sqlcommand)
+ Do CSDL với số dòng tương đối nhiều > 10^10000 ( thời gian để select câu này trong sql là > 30s)
==>Thời gian để thực hiện câu select từ sql trả về là > 30s. Nhưng thời gian đợi kết quả trả về là =30s. nên không load được dữ liệu
- Khắc phục: Thêm vào sqlcommand..commandtimeout =thời gian